Het Bestuur van WVZ nodigt alle leden van WVZ uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 maart 2016. De ALV is het jaarlijkse moment om met het bestuur en met andere leden in gesprek te gaan over het (gevoerde) beleid van WVZ.

De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis ”Duik Inn”, Prismalaan 46 te Zoetermeer. Aanvang is om 19.30 uur. De aanvangstijd van 19.30 uur is gekozen om onze leden, ereleden en leden van verdienste gelegenheid te bieden tot een informeel samenzijn, onder het genot van een kopje koffie of thee. Het formele deel van de ALV begint om 20.00 uur.

Agenda

  1. Opening en welkomstwoord
  2. Uitreiking van de WVZ wisselbeker
  3. Huldiging van leden
  4. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 maart 2015
  5. Jaarverslagen van bestuur en commissies
  6. Financiën: jaarrekening en verslag kascommissie
  7. Accorderen bestuurswijzigingen
Aftredend:

Eric van Straaten, bestuurslid
Frank Vieveen, bestuurslid
Miep Griffioen, voorzitter Synchroonzwemmen
Jan Vaneman, voorzitter Elementair

Aftredend volgens schema herkiesbaar: Ric L’Herminez, secretaris
Aantredend:

Martin van Borselaer, voorzitter
Rob van Renssen, penningmeester
Stephan Jutte, voorzitter Synchroonzwemmen
Nieuwe bestuursleden zijn dringend nodig !!!

  1. Begroting en toekomstvisie
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag over 2015 en het financiële jaarverslag is één week voor de ALV verkrijgbaar bij Ric L’Herminez (via secretaris@wvz.nl) en is beschikbaar op de ALV zelf.

Heel graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering,

namens het bestuur van Zwemvereniging WVZ,
Ric L’Herminez
secretaris