Het bestuur van WVZ nodigt alle leden van WVZ uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 maart 2015. De ALV is het jaarlijkse moment om met het bestuur en met andere leden in gesprek te gaan over het (gevoerde) beleid van WVZ.

De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis “Duik Inn”, Prismalaan 46 te Zoetermeer. Aanvang is om 19.30 uur. De aanvangstijd van 19.30 uur is gekozen om onze leden, ereleden en leden van verdienste gelegenheid te bieden tot een informeel samenzijn, onder het genot van een kopje koffie of thee. De eigenlijke ALV begint zoals gewoonlijk om 20.15 uur.

Agenda

  1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter a.i.
  2. Uitreiking van de WVZ wisselbeker
  3. Huldiging van leden
  4. Goedkeuring notulen van de ALV van 25 maart 2014 en 20 mei 2014
  5. Jaarverslagen van bestuur en commissies
  6. Financiën: jaarrekening, verslag kascommissie, begroting 2015 en de benoeming van de leden van de kascommissie
  7. Accorderen bestuurswijzigingen
Aftredend: Frank Vieveen, voorzitter
Eric van Straaten, Penningmeester
Aukje Coers, voorzitter Waterpolo
 
Aftredend volgens  schema, herkiesbaar Arie Bal, voorzitter Schoonspringen
 
Aantredend: Ric l’Herminez, secretaris
Guido Kuiper, voorzitter waterpolo
Frank Vieveen, bestuurslid
Eric van Straaten, bestuurslid (voor 1 jaar)
 
Nieuwe bestuursleden zijn dringend nodig !!!
  1. Rondvraag
  2. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag over 2014 en het financiele jaarverslag is één week voor de ALV verkrijgbaar bij Ric l’Herminez (via secretaris@wvz.nl).

Heel graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering,

namens het bestuur van Zwemvereniging WVZ,
Frank Vieveen, voorzitter a.i.