Het Bestuur van WVZ nodigt alle leden van WVZ uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 maart 2014. De ALV is het jaarlijkse moment om met het bestuur en met andere leden in gesprek te gaan over het (gevoerde) beleid van WVZ. 

De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis ”Duik Inn”, Prismalaan 46 te Zoetermeer. Aanvang is om 19.30 uur. De aanvangstijd van 19.30 uur is gekozen om onze leden, ereleden en leden van verdienste gelegenheid te bieden tot een informeel samenzijn, onder het genot van een kopje koffie of thee. De eigenlijke ALV begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 2. Uitreiking van de WVZ wisselbeker
 3. Huldiging van leden
 4. Goedkeuring notulen van de ALV van 19 maart 2013
 5. Jaarverslagen van bestuur en commissies
 6. Financiën: jaarrekening, verslag kascommissie, begroting 2014 en de benoeming van de leden van de kascommissie
 7. Accorderen bestuurswijzigingen
        Aftredend: geen
        Aftredend volgens schema, herkiesbaar: Frank Vieveen, voorzitter
        Aantredend: Marco de Bruin, voorzitter Wedstrijdzwemcommissie
        Nieuwe bestuursleden zijn dringend nodig !!!
 1. Wijziging Huishoudelijk Reglement
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag over 2013 is één week voor de ALV verkrijgbaar bij Jos Jansen. Het financiële  jaarverslag is in te zien bij Eric van Straaten.

Heel graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering,

namens het bestuur van Zwemvereniging WVZ,

Frank Vieveen
voorzitter