Voor de volledigheid zijn 2 documenten bijgesloten: de huidige statuten en de voorgestelde statuten, waarin de nieuwe/gewijzigde passages grijs zijn gearceerd.

De wijzigingen zijn hieronder nader toegelicht:

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

Preambule
Wijzigen van feitelijke gegevens o.a. die van de voorzitter en die van de secretaris.

Art. 3.1: Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen in de ruimste zin – hieronder ook begrepen de voorbereiding op het bedrijven van topsport – te bevorderen en meer algemeen te maken.
Toelichting: Deze statutenwijziging is mede noodzakelijk door de aanpassing aan het reglement van de KNZB. Hierin staan expliciet bepalingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten. Deze worden in artikel 3.2. nader uitgewerkt. Een aanvullende bepaling van de doelstelling lijkt wenselijk.

Art. 3.2: sponsoring
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven en daarna behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (afgekort KNZB), gevestigd te Nieuwegein onder erkenning van de KNZB als enig besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland. Mocht het voor het bereiken van de doelstellingen noodzakelijk blijken te zijn om sponsorgelden aan te trekken dan wordt bij deze handelingen geconformeerd aan het sponsorreglement van de KNZB. Het handelen of nalaten in strijd met de regelgeving van de KNZB met name die van sponsoring (het sponsorreglement) en het voeren van lijfelijke reclame, is in het algemeen strafbaar.
Toelichting: Deze statutenwijziging is mede noodzakelijk door de aanpassing aan het reglement van de KNZB. Hierin staan expliciet bepalingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten.

Artikel 6: digitale middelen toevoegen
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die op het verzoek door het Bestuur als lid zijn toegelaten. Het verzoek tot toelating als lid geschiedt middels een Inschrijfformulier bij de ledenadministratie. Daarnaast is het mogelijk om in te schrijven via een digitaal formulier op de website. De hier vermelde algemene voorwaarden bevatten bindende bepalingen. Door het aanvinken van het betreffende vakje gaat het nieuwe lid akkoord met deze bepalingen.
Toelichting: de voorgestelde wijziging is het gevolg van de bepalingen in nieuwe wetgeving omtrent het elektronisch berichtenverkeer respectievelijk elektronische opslag van documenten. Zie ook: 14.2 en toevoeging van artikel 16.10. 

Art. 11.6 hem / haar

Art. 11.8 zijn / haar

Art. 12.7: toevoegen punt 3 bij de opsomming:
Door het uitoefenen van verschillende functies waardoor een schijn van belangenverstrengeling(en) dreigt te ontstaan die tot een nadelige uitwerking op de financiële huishouding en het bestuur van de vereniging kan leiden.

Art. 14.2 toevoeging elektronische communicatiemiddelen
Toelichting: zie artikel 6

Art. 15.1 Vertegenwoordiging
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter samen met de secretaris en de penningmeester. Slechts aan deze drie functionarissen, in combinatie met minimaal 1 andere benoemde bestuurder, wordt naast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de zelfstandige tekenbevoegdheid toegekend.

Art. 16.9 wijziging in bewaartermijnen bescheiden – wettelijke aanpassing
10 jaar voor de ledenadministratie, zeven jaar voor de overige bescheiden

Toevoeging art. 16.10
Voor de bewaarplicht van digitale bescheiden gelden aanvullende bepalingen. In principe dienen alle gegevens in originele vorm bewaard te blijven. Conversie van gegevens is onder meer alleen toegestaan indien 1) alle gegevens 2) inhoudelijk juist geconverteerd worden. Indien aan alle voorwaarden van conversie is voldaan kunnen de originele documenten verwijderd worden met uitzondering van de balans en resultatenrekening en met inachtneming van het bepaalde in lid 9. Voorts dienen er met betrekking tot de bewaarplicht rekening worden gehouden met de wettelijke bepalingen omtrent de verjaring en vernietiging van documenten, alsmede de bepalingen van dwingende bewijskracht van elektronische documenten en de omgang met persoonsgegevens.
Toelichting: zie artikel 6

Art. 17.5 toevoeging: door aankondiging op de website
Toelichting: zie artikel 6

Art. 17.7 idem
Toelichting: zie artikel 6

Art. 21.3 en 21.4 bepalingen verplicht aantal leden of stemmen
Naar aanleiding van de discussie tijdens de ALV op 22 maart j.l. heeft het bestuur besloten deze artikelen in stand te laten. Hiermee blijft de dubbele controle op statutenwijzigingen van toepassing waarmee voorkomen wordt dat wijzigingen te eenvoudig kunnen worden gewijzigd.