Het Bestuur van WVZ nodigt alle leden van WVZ uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017. De ALV is het jaarlijkse moment om met het bestuur en met andere leden in gesprek te gaan over het (gevoerde) beleid van WVZ.

De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis ”Duik Inn”, Prismalaan 46 te Zoetermeer. Aanvang is om 19.30 uur. De aanvangstijd van 19.30 uur is gekozen om onze leden, ereleden en leden van verdienste gelegenheid te bieden tot een informeel samenzijn, onder het genot van een kopje koffie of thee. Het formele deel van de ALV begint om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
2. Huldiging van leden
3. Goedkeuring notulen van de ALV van 22 maart 2016
4. Jaarverslagen van bestuur en commissies
5. Financiën: jaarrekening en verslag kascommissie, begroting 2017 en de benoeming van de leden van de kascommissie.
6. Verkiezingen en vacatures bestuur:

Aftredend volgens schema, herkiesbaar:
  – Martin van Borselaer, voorzitter
  – Marco de Bruijn, voorzitter wedstrijdzwemmen
Aftredend:
  – Ric L’Herminez, secretaris
Vacatures:
  – Secretaris
  – Vice-voorzitter
  – Bestuurslid Bijzondere taken
  – Voorzitter Elementair & Recreatief

7. Rondvraag
8. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag over 2016 en het financiële jaarverslag is één week voor de ALV verkrijgbaar via secretaris@wvz.nl.

Heel graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering,
namens het bestuur van Zwemvereniging WVZ,

Martin van Borselaer
Voorzitter