Op dinsdag 22 maart 2011 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Het was gezellig druk tijdens de vergadering want veel leden hadden de tijd en moeite genomen om kennis te nemen van het WVZ jaarverslag over het jaar 2010, om te praten over de financiën van de vereniging en om mee te discussiëren over het te voeren beleid in de komende jaren.

Na een kopje koffie of thee die bij de inloop geschonken werd opende Frank Vieveen, voorzitter, de vergadering. Namens het bestuur werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid. In de openingsspeech van de voorzitter werd vooral verwezen naar het feit dat WVZ een vereniging is en dat de vereniging als doelstelling heeft om vooral samen het beoefenen van zwemmen mogelijk te maken. Daarna werden de verschillende afdelingen genoemd, waarbij het kenmerkende feit werd aangehaald dat in het afgelopen jaar het ledenaantal sterker is teruggelopen dan in de afgelopen jaren. Dit heeft een groot effect op de financiën waardoor hier scherp naar gekeken is in het afgelopen jaar en ook voor het komende jaar. Hierop volgend werd een oproep gedaan aan de leden om vooral ook samen mee te helpen om ook op andere manieren dan alleen via de contributie de financiële kant te versterken. Daarna werden de aanwezigen bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

De volgende personen werden tijdens de ALV extra in het zonnetje gezet:

Astrid van Beek won de Vrijwilligers Wisselbeker voor jarenlange buitengewone inzet voor de Waterpolo afdeling.

Thea IJzendoorn werd benoemd tot Lid van Verdienste voor de meer dan 10 jaar dat zij de contributie-inning en het wachtlijstbeheer heeft gedaan.

Mo Tabarki kreeg de WVZ speld uitgereikt voor meer dan 10 jaar penningmeesterschap van de clubhuiscommissie.

De WVZ speld voor 25 jarig lidmaatschap werd uitgereikt aan Marcel Rijsdijk, René Wink, Wijnand IJzendoorn en alhoewel afwezig aan Henk van de Hurk.

Over het jaarverslag 2010 en de verslagen van de afdelingen waren geen vragen en werden goedgekeurd. Het financiële verslag werd toegelicht door penningmeester Eric van Straaten. De financiële positie van de vereniging is iets verbeterd, maar de minimum waarde van het eigen vermogen waar de vereniging naar streeft is nog niet bereikt. Het positieve resultaat is door alle afdelingen gezamenlijk bereikt door zeer kritisch om te gaan met de kosten. Hierop kon in een vroegtijdig stadium worden gestuurd omdat de ontvangen contributie al vanaf het begin van het seizoen onder de prognose was. De kascommissie heeft het bestuur decharge verleend voor het financiële beleid welke werd overgenomen door de aanwezige leden. De prognose voor 2011 werd besproken waarbij tegelijkertijd een contributieverhoging werd voorgesteld. Hieruit volgde enige discussie waarbij er constructief werd meegedacht over alternatieven om de begroting in te vullen. De begroting met contributieverhoging werd vervolgens ook goedgekeurd.

Na een korte pauze werd het bestuur vastgesteld. Dit begon met een minuut stilte uit respect voor Jan Jansen, onze oud voorzitter en erelid die afgelopen jaar overleden is.

De volgende wijzigingen in het bestuur zijn tijdens de vergadering vastgesteld:

Algemeen Bestuur, MT
– Voorzitter, Frank Vieveen – herkozen
– Secretaris, Jos Jansen – gekozen
– Penningmeester, Eric van Straaten – geen wijziging
– Bestuurslid, Edwin Bruin – afgetreden
– Bestuurslid, Ric L’Herminez – afgetreden
– Bestuurslid, Cora Hateboer – afgetreden

Algemeen Bestuur, voorzitters afdelingen
– Elementair, Ariane Kersten – afgetreden
– Elementair, Jan Vaneman – gekozen
– Schoonspringen, Arie Bal – geen wijziging
– Synchroonzwemmen, Mark Swiebel – geen wijziging
– Waterpolo, Ferry Theil – geen wijziging
– Wedstrijdzwemmen, Rob Janssen – herkozen

Het volgende punt was de statutenwijziging. Ruim 16 jaar geleden zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. Vanwege nieuwe ontwikkelingen zoals e-mail en internet, een wettelijke bepaling en enige andere zaken waar het bestuur de statuten mee wil verduidelijken is in de ALV besloten dat deze statuten gepubliceerd zullen worden op de site zodat de wijzigingen kunnen worden ingezien. Reacties hierop kunnen worden gemeld aan het bestuur die in de speciaal hiervoor uitgeschreven ALV kan worden vastgesteld. Deze ALV zal plaatsvinden op donderdag 14 april 2011 om 20.00 uur in Clubhuis Duik Inn.

In de rondvraag kwamen nog enige zaken aan bod die door het bestuur verduidelijkt werden. Om 22.00 uur werd de vergadering gesloten.

Het bestuur kijkt terug op een zeer prettige en constructieve vergadering en wil bij deze hun dank uitspreken voor het gestelde vertrouwen zowel voor het afgelopen jaar als voor de komende jaren.